Regulamin

Regulamin
Regulamin

I. Zasady organizacyjne i porządkowe imprez

 • Niniejszy Regulamin dotyczy każdej imprezy w tym imprezy masowej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 r., Nr 62 poz. 504), organizowanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez Lansalot Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Ojcowskiej 10, 80-146 Gdańsk zwaną dalej Lansalot.
 • Wstęp na teren imprezy odbywa się za okazaniem biletu lub innej karty wstępu wydanej przez Lansalot z wyjątkiem osób, o których mowa w art. 22 ustawy „O bezpieczeństwie imprez masowych”.
 • Na imprezy organizowane przez Lansalot wstęp mają wszystkie osoby, które ukończyły w dniu imprezy 16 rok życia. Pozostałe osoby na teren imprezy mogą wchodzić tylko i wyłącznie z pełnoletnim opiekunem za uzyskaniem każdorazowej zgody Organizatora. Podstawą weryfikacji wieku jest dowolny dokument tożsamości  (np. legitymacja szkolna). Każdy uczestnik wydarzenia, który w dniu wydarzenia nie ukończył 16 roku życia musi tak jak każda osoba pełnoletnia, posiadać indywidualny bilet wstępu na wydarzenie.
 • Organizator zobowiązany jest do zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa miejsca imprezy oraz imprezy masowej zgodnie z ustawą „O bezpieczeństwie imprez masowych”, a w szczególności poprzez przestrzeganie zakazu wnoszenia na teren imprezy
  – broni
  – alkoholu
  – niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi
  – materiałów wybuchowych i pirotechnicznych
  – środków odurzających i substancji psychotropowych
  – środków trujących i promieniotwórczych
  – płynów łatwopalnych
  – innych przedmiotów, które w ocenie Organizatora mogą powodować zagrożenie
  – własnych napojów oraz artykułów spożywczych
  – Ponadto wprowadza się zakaz wprowadzania zwierząt na teren imprezy, za wyjątkiem psów asystujących
 • Organizator informuje, że obowiązuje zakaz wnoszenia na teren imprezy oraz używania w trakcie jej trwania aparatu fotograficznego, kamery lub innego rodzaju sprzętu nagrywającego audio-video. Dotyczy to również rejestracji audio-video-foto za pomocą smartfonów. W przypadku takiego incydentu widz zobowiązany jest do usunięcia materiału z nośnika. Organizator zastrzega sobie możliwość wyproszenia widza z terenu imprezy.
 • Organizator odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 • Organizator może utrwalać przebieg imprezy, a w szczególności zachowania uczestników za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a tak zgromadzone materiały udostępniać odpowiednim organom ścigania w przewidzianych prawem przypadkach.
 • Uczestnicy imprezy zobowiązani są do zajmowania miejsc zgodnie z oznaczeniem na biletach lub wydanych przez organizatora kartach wstępu oraz do przebywania wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. Zabrania się samowolnego migrowania pomiędzy sektorami.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsc widza w zakresie tej samej kategorii cenowej, w której widz zakupił bilet, w przypadku takiej konieczności.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy zewnętrznych systemów sprzedażowych.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bilety zakupione w nieoficjalnych punktach sprzedaży bądź z tzw. „drugiej ręki”.
 • Zakazuje się wstępu na Imprezę osobom
  – które nie mogą uczestniczyć w imprezach oraz imprezach masowych masowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności osobom, wobec których wydane zostało orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzanych imprez masowych
  – znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, środków psychotropowych lub innych środków, których działanie ma podobne skutki do wyżej wymienionych
  – zachowującym się agresywnie lub w inny sposób stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa pozostałych uczestników imprezy
  – posiadającym przedmioty lub substancje, których wnoszenie na imprezę jest zakazane na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu Imprezy
  – nieposiadającym biletu, biletu zniszczonego lub których bilet został unieważniony przez Organizatora bądź punkt sprzedaży, w którym bilet został zakupiony
 • Poza przypadkami opisanymi w punkcie 8 niniejszego rozdziału Regulaminu, Organizator i upoważnione do tego przez niego osoby mają prawo odmówić wstępu na imprezę ze względów bezpieczeństwa lub z innych przyczyn wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 • Osobom, którym w przypadkach przewidzianych Regulaminem lub przepisami prawa, odmówiono prawa wstępu na imprezę lub które zobowiązane zostały do opuszczenia imprezy, bądź z niej usunięte nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora, w szczególności roszczenia odnoszące się do zwrotu wartości biletu.
 • Podczas imprezy na jej terenie zabronione są następujące zachowania:
  – podejmowania działań mających na celu przerwanie bądź zakłócenie przebiegu imprezy, lub działań, które przeszkadzają innym uczestnikom imprezy
  – używania obraźliwego, wulgarnego słownictwa, głoszenia i wywieszania haseł o treściach wulgarnych i rasistowskich oraz nawoływania do konfliktów, w szczególności na tle narodowościowym, religijnym, społecznym czy rasowym
  – wywieszania niedopuszczonych wcześniej przez Organizatora transparentów
  – rzucania przedmiotami;
  – używania środków odurzających lub psychotropowych;
  – spożywania alkoholu, a w razie dopuszczenia alkoholu do sprzedaży lub wydawania na imprezie spożywania alkoholu innego, niż dopuszczony do sprzedaży lub wydawania. Zakazuje się także spożywania alkoholu w miejscach do tego niewyznaczonych przez Organizatora.
  – rozniecania ognia, a także palenia tytoniu w miejscach, gdzie jest to niedopuszczalne
  – używania środków pirotechnicznych lub innych, których wniesienie na teren obiektu jest zabronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu Imprezy
  – załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami
  – zaśmiecania terenu obiektu
  – niszczenia infrastruktury obiektu
  – blokowania miejsc w rejonie wyjść, wejść oraz dróg ewakuacyjnych
  – prowadzenia na terenie obiektu jakiejkolwiek działalności niezwiązanej z uczestnictwem w imprezie, w tym działalności zarobkowej, w szczególności handlowej lub gastronomicznej przez podmioty, które nie otrzymały na to zgody ze strony Organizatora
  – podejmowania i prowadzenia jakichkolwiek działań o charakterze reklamowym, promocyjnym czy charytatywnym, na które Organizator nie wyraził wcześniej zgody na piśmie
  – wstępu na teren lub do miejsc nieprzeznaczonych dla publiczności
  – podejmowania i prowadzenia działań innych, niż wskazano powyżej, które w ocenie Organizatora mogą: zagrażać bezpieczeństwu, zakłócać harmonogram imprezy lub utrudniać jej prawidłowy odbiór innym uczestnikom
  – podejmowania działań innych, niż wymienione powyżej zabronionych na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu Imprezy
 • Uczestnik imprezy ma prawo:
  – wstępu i uczestniczenia w imprezie, zgodnie z przepisami prawa i Regulaminem Imprezy
  – do informacji o umiejscowieniu punktów medycznych, gastronomicznych i sanitarnych
  – korzystania z urządzeń, w tym z zaplecza sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku wszystkim uczestnikom imprezy w sposób zgodny z ich przeznaczeniem
  – do uzyskania pomocy medycznej w zakresie związanym z uczestniczeniem w imprezie w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń

II. Zakup biletów

 • Poprzez zakup biletu na imprezy organizowane przez Lansalot uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.
 • Bilet jest ważny tylko z kuponem kontrolnym. Bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na teren koncertu.
 • Zwroty biletów przyjmowane są w wypadku odwołania imprezy. Organizator każdorazowo ogłasza informację o możliwości i terminach zwrotu biletów. Zwrot biletów nie następuje bezpośrednio w miejscu odbywania się imprezy.
 • Organizator ma prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności. W takim przypadku posiadaczowi biletu przysługują uprawnienia przewidziane przepisami prawa.
 • Organizator imprezy zastrzega sobie prawo do dokonania zmian związanych z przebiegiem imprezy w okolicznościach, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności w tym do ewentualnego odwołania imprezy, a także do usunięcia z terenu imprezy uczestników zachowujących się w sposób agresywny, zakłócających przebieg imprezy, znajdujących się w posiadaniu przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników imprezy, znajdujących się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Organizator może również odmówić wymienionym osobom wstępu na teren imprezy.
 • Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy z tytułu zakupu niewykorzystanego biletu. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy niewykorzystanie biletu jest zawinione przez Konsumenta w szczególności poprzez niezastosowanie się przez Konsumenta do Regulaminu Imprezy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia biletu w razie jego odpłatnego zbycia po cenie wyższej niż ustalona lub próby odpłatnego zbycia przez podmiot nieupoważniony przez Organizatora, bądź biletów oferowanych lub nabytych w akcjach promocyjnych, konkursach, bądź w jakichkolwiek innych celach związanych z prowadzoną działalnością, na które uprzednio Organizator nie wyraził zgody na piśmie. W związku z tym Organizator wobec żadnego podmiotu nie jest zobowiązany do zaspokajania jakichkolwiek roszczeń z tytułu podjęcia decyzji o unieważnieniu biletu z przyczyn wskazanych w zdaniu pierwszym niniejszego punktu.
 • Wstęp osób małoletnich jest dopuszczalny na podstawie biletu. Taka osoba podczas imprezy powinna znajdować się pod opieką osoby pełnoletniej.
 • Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta art. 38 pkt 12 bilety zakupione poza lokalem firmy/ na odległość nie podlegają zwrotowi.
 • W przypadku dokonywania zapisu imprezy organizowanej przez Lansalot za pomocą urządzeń rejestrujących obraz oraz dźwięk, posiadacz niniejszego biletu godzi się na taką rejestrację bez jakichkolwiek dodatkowych roszczeń.
 • Ewentualne niedogodności związane z ograniczoną widocznością które wynikają z ustawienia elementów nagłośnienia, oświetlenia lub oznaczeń sektorów oraz niedogodności związane z nagłośnieniem koncertu podlegają ewentualnym reklamacjom tylko w trakcie trwania koncertu. Po odbytym koncercie tego typu reklamacje nie będą rozpatrywane.
 • W przypadku obowiązujących na wydarzenie biletów imiennych, Lansalot Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo weryfikacji zgodności danych osobowych znajdujących się na bilecie z danymi na ważnym dokumencie tożsamości właściciela biletu. W przypadku niezgodności danych, Lansalot Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy wejścia na teren wydarzenia.
 • Lansalot Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy wprowadzenia zmian w danych osobowych widniejących na imiennych biletach wstępu.

Pozostałe sprawy

 • Organizator zastrzega, że każdy uczestnik imprezy może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu.
 • Oficjalne gadżety związane z koncertem będą sprzedawane tylko i wyłącznie na terenie imprezy.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczne decyzje w kwestiach organizacyjno – porządkowych zawsze należą do upoważnionych przedstawicieli firmy Lansalot. W pozostałych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.

Data publikacji ostatniej wersji: 26.08.2019 Regulamin Organizatora Lansalot Sp. z o.o. ważny do dnia 31.12.2020